Takknemlig til de frivillige

Vi er vel­dig hel­di­ge og takk­nem­li­ge for at det er fle­re fri­vil­li­ge som stil­ler opp både som kate­ke­ter og assis­ten­ter under i menig­he­tens tros­un­der­vis­ning. Uten deres hjelp og vil­lig­het, vil­le det vært utford­ren­de å gjen­nom­føre kate­kese­un­der­vis­nin­gen for våre barn og ung­dom­mer. Vi ber om at dere for­set­ter å yte hjel­pen sam­ti­dig som vi utford­rer fle­re til å hjel­pe oss i kate­ke­sen slik at Tro­en kan for­mid­les til våre unge.

Spørs­mål til den nors­ke kate­ke­sen: Mary Fem Kate­ke­se­ko­or­di­na­tor E-post: katekesestjohannes@gmail.com Tel. 23 68 11 00

Spørs­mål til den pols­ke kate­ke­sen: p. Krzysztof Wanat E-post: Krzysztof.Wanat@katolsk.no Mob: 95551521

Spørs­mål til den tamils­ke kate­ke­sen: p. Jey­ant­han Pachchek E-post: Jeyanthan.Pachchek@katolsk.no Mob: 46321641

Share