Takknemlighet

Vi har nå begynt det almin­ne­li­ge kirke­året etter Her­rens fød­sel og jule­fei­rin­ger. På veg­ne av hele menig­he­ten øns­ker vi å tak­ke alle som har hjul­pet til­med å for­be­re­de menig­he­ten til høy­ti­den og under hele seson­gen for at menig­he­ten skul­le få en flott jul.

Våre takk­nem­me­lig­he­ter sen­des til: det nors­ke- tamils­ke- engels­ke- viet­na­me­sis­ke- og pols­ke koret. Til St. Jo ung­doms­lag, Cari­tas St. Johan­nes og hobby­klub­ben for deres enga­sje­ment i Advents­ak­sjo­nen 2015, hvor pen­ge­ne vil gå til Hon­du­ras. Især tak­ker vi den viet­na­me­sis­ke grup­pen for jule­kryb­ben, i spis­sen ông Cố Thọ, hai anh Lâm og anh Nghĩa. De spon­set også utgif­te­ne til jule­kryb­ben. Stor takk går også til alle våre eks­tra kom­mu­nions­ut­de­le­re, lek­to­re­ne, kirke­ver­ter, sik­ker­hets­vak­ter og mini­stran­ter som har stilt opp til messe­fe­rin­ge­ne og andak­ter.

Vi vil også ret­te vår takk­nem­lig­het til alle som i still­het har hjul­pet til med å hol­de kir­ken ren under den­ne tiden. Det er fle­re tusen tro­en­de som har vært inn­om kir­ken, og uten alles hjelp had­de vi ikke kun­net hol­de kir­ken så ren og fin. Tusen takk alle sam­men. Gud vel­sig­ne dere alle!

Med venn­lig hil­sen pres­te­ne

Share