Timeplanen for en katekesedag

Katekeselørdager

 

På grunn av man­gel på loka­ler deler vi 2.–5. klas­se og 6.–9.klasse. Se egen time­plan over dato­er for under­vis­nin­ger for 2.–5.klasse, 6.–8.klasse eller 9.klasse.

TID            AKTIVITET

09:45           Opp­møte på St. Johan­nes. Ele­ve­ne leg­ger fra seg ytter­tøy og sek­ker i klasse­rom­me­ne sine.

10:00           Mor­gen­bønn

10:15           1. under­vis­nings­økt

11:00            Mat­pau­se

11:15            Fri­mi­nutt*

11:30            2. under­vis­nings­økt

12:15            Fri­mi­nutt*

12:30            For­be­re­del­se til kate­ke­se­mes­sen

13:00           Kate­ke­se­mes­se*

14:00           Avslut­ning og ryd­ding av loka­let*

 

*Her er det spe­si­elt vik­tig av ver­te­ne, for­eld­re og fore­sat­te, hol­der et eks­tra øye på bar­na. Gjel­der kun 2.–5. klas­se.

Det­te hen­der en sjel­dent gang at 6.–9.klasse har kvelds­un­der­vis­ning. Da star­ter kvelds­un­der­vis­nin­gen klok­ka 15:00 og avslut­tes med kvelds­mes­se klok­ka 18:00.

Forberedelse til katekesemessen

Det er vik­tig at bar­na øver seg til å del­ta i mes­sen og får stør­re for­stå­el­se for hvor­for og hva vi gjør i den hel­li­ge mes­sen. Der­for har hver klas­se fått et ansvars­om­rå­de som de må utfø­re. De får øve på det­te en halv­time før mes­sen og res­ten av kate­kese­bar­na som ikke har en opp­ga­ve har sang­øvel­se sam­men med orga­nis­ten vår, Peder, eller kan­to­ren vår, Sara. Opp­ga­ve­ne er:

  • Lek­tor (2 barn)
  • Offer­to­ri­um (4 barn)
  • Dele ut Adore­mus (2–3 barn)
  • Mini­stre­ring (6 barn)
Share