Troens Mysterium

VELKOMMEN TIL TROENS MYSTERIUM 2016/2017

Det­te er for DEG som har mot­tatt fer­min­gens sakra­ment og som øns­ker å gå dype­re inn i tro­en, lære fle­re andakts­for­mer, dis­ku­te­re sam­funns­pørs­mål som angår vår tro.

Det­te er en invi­ta­sjon for alle unge fra 10. klas­se og opp til videre­gå­en­de uan­sett hvil­ken menig­het du hører til. Vi drar på besøk til and­re menig­he­ter og klos­ter.

Ingen kurs­av­gift. Under­vis­nin­gen vil fore­gå på lør­da­ger bort­sett fra 1 tors­dag* før og etter jul. Så ta med deg en venn eller to og kom og møt and­re jevn­ald­ren­de.

Påmel­ding er fint, så se kon­takt­skje­ma­et len­ger ned.

Dato­er: 

Les invtroens-mysterium1ita­sjons bre­vet som ble sendt ut august 2016: Invi­ta­sjon til Tro­ens Mys­te­ri­um

Påmel­ding her: 

Share