Velkommen til ungdomskoret i St. Johannes

St. Johannes Ungdomskor er for deg som går i 8. kl til 3. vgs +

Bli med og syng i St. Johannes eget ungdomskor!

I koret syn­ger man ikke bare kris­ten sal­mer, men også pop­mu­sikk i både norsk og engelsk! Her blir du kjent med din egen stem­me og med and­re barn og unge.

Vi møtes hver torsdag kl. 16.00.

 

Som om ikke det er nok! De som leder koret er pro­fe­sjo­nel­le og utdan­net musikk­pe­da­go­ger.

Camil­la Bjørk Andre­as­sen er utdan­net san­ger, musikk­pe­da­gog og diri­gent fra Nor­ges Musikk­høg­sko­le, leder man­ge kor, og har stor erfa­ring med kor­ar­beid både for barn og voks­ne, under­vi­ser i sang, sang­tek­nikk og stem­me­bruk, og er aktiv som san­ger.

Vår egen Peder Vark­øy har du kan­skje sett spil­le i mes­se­ne her? Han er utdan­net orga­nist, musikk­pe­da­gog og musikk­teo­re­ti­ker fra Nor­ges Musikk­høg­sko­le. Han job­ber da som orga­nist og kor­le­der i menig­he­ten (aspi­rant-og barne­ko­ret). Han job­ber som fri­lans­pia­nist, band­le­der og musi­kalsk arran­gør i både tea­ter­fore­stil­lin­ger, musi­ka­ler, kon­ser­ter og even­ter.

Camil­la Andre­as­sen

Peder Vark­øy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis det­te ikke over­be­vi­ser deg at du ikke bare er i tryg­ge hen­der, men også kom­pe­ten­te hen­der som vet hva de dri­ver med — så vet ikke vi!

Oppstart er torsdag 14. september kl. 17.15

Spørs­mål ta kon­takt med Peder på epost: Peder.Varkoy@katolsk.no eller 988 18 176

Vi gle­der oss til å høre fra deg!

Fyll ut her: