Ungdomskveld 25.10: “St. JO gir tilbake”

Gi mat til de fattige”

 

Ung­doms­kvel­den 25.10. ble dedi­kert til å gi mat til de fat­ti­ge i Oslo sen­trum. St. JO sty­ret for­be­red­te smør­brød og kaf­fe som de tok med seg. Det var der­med ikke noe mat og ung­dom­me­ne fikk beskjed om å spi­se før de kom. Det er godt å se enga­sjer­te ung­dom­mer! Selv var p. Phus pre­ken pre­get av den­ne barm­hjer­tig­hets­gjer­nin­gen! Etter p. Phus vel­sig­nel­se under kvelds­mes­sen øns­ket menig­he­ten ung­dom­me­ne lyk­ke til på fer­den.

Ung­doms­la­get del­te seg i to grup­per. Den ene grup­pa, ledet av Tin, Ivan og meg selv patrul­jer­te områ­det ved Natio­nal­thea­te­ret, opp mot st. Olav og der­et­ter ned mot Karl Johans gate. Grup­pe nr. 2 for­del­te seg langs Jern­bane­tor­get og Grøn­land sam­men med Ngan, Nata­lie og Mikae­la. Så sant det ikke var like man­ge ute som det er om dagen, sto ung­dom­me­ne på og del­te ut til de fat­ti­ge. De holdt motet og humø­ret oppe, så stem­nin­gen var god! Kvel­den avslut­tet slik den star­tet. Med ca. 25 ung­dom­mer, holdt de hen­der i Oslo sen­trum foran Tige­ren og ba kvelds­bønn før de gikk hver sin vei.

Det­te var ung­dom­me­nes måte (på eget ini­tia­tiv) å gi til­ba­ke og vise barm­hjer­tig­het på. De håper på å inspi­re­re and­re til å gjø­re noe godt for et annet men­nes­ke, spe­si­elt til de som tren­ger det mest og som har minst. Det var kan­skje ikke mye og de had­de ikke pen­ger å gi, men med et lite smør­brød laget av venn­lig­het håper de at Oslos gater ble met­te i natt. Vi tak­ker for en hyg­ge­lig kveld og så ses vi nes­te uke igjen!

Share