Ungdomskvelder

HVA: et sted man kan kom­me seg nær­me­re tro­en og bli kjent med man­ge unge kato­lik­ker.

NÅR: ung­doms­kvel­den star­ter med mes­se klok­ka 18.00. Kom­mer du under mes­sen er det bare å kom­me inn. 18.30 møtes ung­dom­me­ne på st. Mat­teus (det lil­le menig­hets­lo­ka­let) hvor det er mat. Etter maten er tid for akti­vi­tet. Man er fri til å gå når man vil. Kvel­den avslut­tes klok­ka 21.00 med aften­bønn.

HVOR: St. Johan­nes menig­het. Kirke­rom­met og loka­le­ne rundt. I noen til­fel­ler kan ung­doms­kvel­den skje uten­for eller til og med et annet sted enn Rød­tvet — da kom­mer det en beskjed om det.

HVEM: alle er vel­kom­ne, men ung­doms­la­get er hoved­sa­ke­lig for ung­dom­mer ved kon­fir­ma­sjons­al­de­ren (13 år) og opp­over.

HVORFORsom unge kato­lik­ker er vi frem­ti­den til kir­ken. Vi må styr­kes i tro­en og gjø­re vår del av arbei­det i kir­ken. Ved å star­te tid­lig får vi inn­sikt, moti­va­sjon, styr­ke og inspi­ra­sjon til å tje­ne Her­ren. Det bes­te er at man står ikke ale­ne om det.


Bildegalleri


2013/2014
Våren 2015
Høsten 2015
Våren 2016
Høsten 2016
Våren 2017
Høsten 2017
Våren 2018
Share