Uroczystość z okazji pierwszej rocznicy powstania naszej parafii w Groruddalen

Czas pły­nie tak szyb­ko, że już niedługo obcho­d­zić będ­zie­my pier­w­szą rocz­nicę powsta­nia naszej para­fii. We czwar­tek, 1. Maja, obcho­d­zić będ­zie­my pier­w­sze uro­d­zi­ny! Nasze święto roz­pocz­nie uroczys­ta suma o godz.18:00, po czym wyjd­zie­my z kościoła na zewnątrz. Na traw­ni­kach okala­jących kościół cze­ka na nas wie­le atrakcji i zabaw. Zap­rasza­my na potrawy z gril­la oraz do wzięcia udziału w loterii z cen­ny­mi nagro­da­mi. Nagrody zwycięz­cy otrzy­ma­ją tego samego wieczoru. Dochód z uroczystości przez­naczo­ny zosta­nie na cha­ry­ta­ty­w­ne działa­nia para­fii. Zap­rasza­my wszyst­kich chęt­nych do złoże­nia pie­niężnego upo­min­ku uro­d­zi­nowego! Moż­na to zro­bić pop­rzez większą kwotę na skład­kę podczas mszy św. lub też prze­lać na kon­to para­fii: 3000.30.11856.

Share