Utlysning av kateketere

Kate­ke­se er en av våre elds­te og vik­tigs­te tra­di­sjo­ner for å for­mid­le tro­en vår til barn. Det­te er en av de vik­tigs­te arbei­det i menig­he­ten og som kato­likk er det­te vår plikt. Der­som du stil­ler opp som kate­ket blir vi takk­nem­li­ge. Vi kan ikke love sto­re beløn­nin­ger, men vi kan love en fel­les kate­kese­av­slut­ning for alle kate­ke­te­re som takk for hjel­pen.

Prak­tisk infor­ma­sjon: Vi har kate­ke­se to gan­ger i måne­den, en lør­dag for 2.–5. klas­se og en lør­dag for 6.–8. klas­se. Fer­mings­klas­sen er klar og har sitt eget opp­legg. Vi tren­ger hoved­sa­ke­lig hjelp med 2. og 3.klasse, men vi tar all den hjel­pen vi kan få, om det er i form av mat, kate­kese­as­sis­ten­ter eller vakt. Du vil få mer infor­ma­sjon når du mel­der deg på, og det skal arran­ge­res en fel­les møte for kate­ke­te­re i for­kant av opp­star­ten av kate­kese­året. I menig­he­ten har vi for­søkt å utar­bei­de et over­sikt­lig års­plan slik at det blir let­te­re å under­vi­se. Du er ellers fritt til å bru­ke hvil­ke som helst under­vis­nings­me­to­de så len­ge det er peda­go­gisk for­svar­lig.

Kjen­ner du noen som har en ind­re lærer i seg? Glad i barn, flink til å for­mid­le tro­en og vil bidra i kir­ken? Kan­skje det er nett­opp du som leser som fin­ner deg selv i den­ne beskri­vel­sen!

Ta kontakt med katekesekoordinatoren på vår nettside eller mail: katekesestjohannes@gmail.com

 

Ta kon­takt der­som du vil mel­de deg på som kate­ket eller om du har noen spørs­mål.

Vi svarer deg!

 

Share