Valfart til Roma

Vi invi­te­rer menig­he­ten til å være med på pile­grims­tur til Roma i Okto­ber.

I for­bin­del­se med Hel­li­ge Olavs omven­del­se og dåp, er det en nasjo­nal val­fart til Olavsal­te­ret i San Car­lo al Cor­so Kikren i Roma den 16. okto­ber.

Bis­kop Bernt Eids­vig vil ferie pon­ti­fi­kal­mes­se, og sam­men med Dom­ko­ret fra St. Olav vil det også være fle­re menig­he­ter fra Nor­ge som del­tar.

De and­re dage­ne har vi plan­lagt blant annet byvand­ring til uli­ke his­to­ris­ke ste­der, norsk mes­se i St. Peters­kir­ken, Pave-audi­ens, kos og hyg­ge.

Vi vur­de­rer en leng­re utflukt til Assi­si, men det­te kom­mer vi til­ba­ke til.

Dato: 14.–18. okto­ber

4 net­ter på hotell med forokost, fly, sete­plas­se­ring, baga­sje er inklu­dert i pri­sen. Trans­port og fle­re mål­ti­der må beta­les selv.

Påmel­ding: trykk på lin­ken:http://bit.ly/StJohannes19

Roma
Share