Valg av menighetsråd

Over­sikt over alle kan­di­da­ter som stil­ler til valg til menig­hets­rå­det vil bli offent­lig­gjort i søn­dags­bla­det uke 23.

Du fin­ner stem­me­sed­le­ne bakerst i kirke­rom­met, våpen­hu­set og i St. Mat­teus menig­hets­lo­ka­let hvor også stem­me­ur­ne­ne vil bli plas­sert.
I peri­oden: søn­dag 15.juni -søn­dag 22.juni er det mulig å avgi sin stem­me. Det­te kan gjø­res ved å fyl­le ut stem­me­sed­le­ne eller sen­de e-post til Oslo-st.johannes@katolsk.no.

Vi gjør dere opp­merk­som på at stem­me­ne er ano­ny­me, men for at vi skal kun­ne ha en kor­rekt tel­ling, ber vi at navn opp­gis ved avstem­ming.
Det­te gjø­res ved at stem­me­sed­le­ne leg­ges inn i en kon­vo­lutt med ditt ful­le navn uten­på.
Ved sen­ding av epost skri­ver du ditt ful­le navn øverst før du skri­ver inn dine kan­di­da­ter.

Merk ditt navn godt.

Stem­me­sed­le­ne blir telt i løpet av uke 26. Resul­ta­tet blir offent­lig gjort 1.juli.

Øns­ker alle sam­men et rik­tig godt valg!

Share