Vår menighet søker en kantor/organist i 50% stilling.

Kantor/organist søkes til St. Johan­nes katols­ke kir­ke, Bred­tvet, Oslo

50% fast stil­ling fra 1. janu­ar 2017

Stil­lin­gen er 50% av en sam­let kan­tor/­or­ga­nist-stil­ling på 100%, og deles med kantor/organist Peder Vark­øy.

Arbeids­opp­ga­ver:

 • Plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring av mes­ser på søn- og hel­lig­da­ger og ved and­re kir­ke­li­ge fei­rin­ger i kirke­året.
 • And­re kir­ke­li­ge hand­lin­ger (viel­ser og grav­ferd).
 • Kor­ar­beid med St. Johan­ne­sko­ret (menig­hets kirke­kor).
 • Kon­sert­virk­som­het i menig­he­ten, både med koret, menig­he­tens and­re kor, og ved and­re kon­ser­ter.
 • Stil­lings­be­skri­vel­sen vil fast­set­tes i sam­ar­beid med den som til­set­tes.

 

Øns­ke­de kva­li­fi­ka­sjo­ner:

 • Kirke­mu­sikk­ut­dan­ning fra musikkhøyskole/musikkonservatorium, eller annen rele­vant utdan­nel­se.
 • Erfa­ring fra og inter­es­se for kirke­mu­si­kalsk arbeid.
 • Gode sam­ar­beids­ev­ner, samt evne til å moti­ve­re, inspi­re­re og koor­di­ne­re menig­he­tens fri­vil­li­ge, i sær­de­les­het kor­san­ge­re.
 • Musi­kalsk kom­pe­tan­se i fle­re sjan­ge­re.
 • Per­son­lig egnet­het vil bli vekt­lagt.

Vi til­byr:

 • Lønn til­sva­ren­de gjel­den­de tariff for kantorer/organister i Den nors­ke kir­ke.
 • Godt og inspi­re­ren­de arbeids­mil­jø i en enga­sjert menig­het pre­get av stor grad av var­me og fri­vil­lig­het.
 • Instru­men­ter:
  • Grön­lund (meka­nisk) orgel fra ca. 1980, i god stand med 20 stem­mer.
  • To elekt­ris­ke pia­no­er av typen Yama­ha Cla­vi­no­va.
  • To akus­tis­ke pia­no­er.
  • Klokke­spill med 12 klok­ker og elekt­risk kla­via­tur.
 • Flek­si­bel arbeids­tid uten­om litur­gis­ke hand­lin­ger og kor­øvel­ser.
 • 5 ferie­uker i året, samt ca. annen­hver søn­dag fri (det­te avta­ler de to kantorene/organistene seg i mel­lom).

 

Nær­me­re opp­lys­nin­ger ved hen­ven­del­se til kantor/organist Peder Vark­øy på:

peder.varkoy@katolsk.no. Aktu­el­le søke­re vil bli inn­kalt til inter­vju og litur­gisk prøve­spill.

 

Søk­nads­frist: 1. okto­ber 2016

Søk­nad med CV sen­des til: Oslo-St.Johannes@katolsk.no

Share