Veien til Roma

Publikasjon1Fre­dag 29. janu­ar etter kvelds­mes­sen kl. 18.30 for­tel­ler Alf Mar­tin Hans­sen om en pile­grims­tur han gjor­de til Roma for et par år siden. Turen gikk på syk­kel fra Mün­chen, over Alpe­ne, Po-slet­ta og Appe­n­in­ne­ne. I ord og bil­de vil han dele inn­trykk fra land­skap, kul­tur, kir­ke og møte med men­nes­ker under­veis. Og fra det å bru­ke alle kref­te­ne.

Turen var ment å gå inn i arbei­det med å ska­pe blest om ny kir­ke på enten Mor­tens­rud eller Bred­tvet. Akku­rat slik gikk det ikke den gan­gen, men vi står fort­satt sam­men i øns­ket om å styr­ke vår kjæ­re menig­het St. Johan­nes, mar­ke­re Barm­hjer­tig­he­tens år – og kan­skje å star­te en pile­grims­grup­pe. Det blir anled­ning til å sam­ta­le om dis­se emne­ne etter­på.

Lett ser­ve­ring.

Share