AVLYST- INNSETTELSE AV LEKTOR 1. FEBRUAR

BEKLAGER, MEN MESSEN MED INNSETTELSE AV LEKTOR MED BISKOPEN BLE AVLYST.

VI VENTER NY DATO!


Torsdag 1. februar i kveldsmessen kl. 18.00 vil Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg innsette Bang Cong Pham som lektor.

 

Vår egen dia­kon­kan­di­dat Bang Cong Pham, vil bli beskik­ket som lek­tor av Bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg i kvelds­mes­sen den­ne dagen.

Bang Cong Pham mot­tok sitt kan­di­da­tur til det perm­a­nen­te dia­ko­nat, fre­dag 10. febru­ar 2017 under mes­sen på Sta. Kata­rina­hjem­met av Bis­kop Bernt Eids­vig, Can.Reg. 

Lek­tor­inn­set­tel­sen er en enkel sere­mo­ni som avslut­tes med at bis­ko­pen over­rek­ker kan­di­da­ten Bibe­len med føl­gen­de ord: Mot­ta Den hel­li­ge skrift. Måt­te du tro­fast gi Guds ord vide­re, slik at det kan vokse seg sterkt i hjer­te­ne til hans folk. 

Alle er hjer­te­lig vel­kom­men til å del­ta i mes­sen og be for vår dia­kon­kan­di­dat.

Som bis­ko­pens og pres­te­nes med­hjel­per, skal den perm­a­nen­te dia­kon bistå i litur­gi, i for­kyn­nel­sen av det gla­de bud­skap og i den kari­ta­ti­ve tje­nes­te for men­nes­ker med  sær­lig behov for omsorg.

 

Bil­de er tatt fra mot­ta­gel­sen av kan­di­da­tur til det perm­a­nen­te dia­ko­nat på Sta. Kata­rina­hjem­met.

Share