Velkommen til Troens mysterium

Kjæ­re unge voks­ne

Menig­he­ten har i år gle­den av å med­de­le at vi har et til­bud for for­dy­pen­de tros­un­der­vis­ning for unge voks­ne. Det­te gjel­der alle som går i 10. klas­se og opp til videre­gå­en­de sko­le som alle­re­de har mot­tatt kon­fir­ma­sjon ved fer­min­gens sakra­ment i den katols­ke kir­ken.

Tros­for­dyp­ning og stu­die om Katolsk lære stop­per ikke ved kon­fir­ma­sjo­nen, men kan også utvik­le seg på lik lin­je med and­re stu­di­er og under­vis­nin­ger i skole­gan­gen.

Jeg har kalt det­te trin­net for «Tro­ens mys­te­ri­um». Del­ta­ke­re i det­te trin­net vil få mer kjenn­skap og mer utfyl­len­de kunn­skap om: Kir­kens litur­gi (teori og prak­sis), andakts­for­mer, om Kall, om Kir­kens lære ved­rø­ren­de sam­funns­de­batt, for­dyp­ning i spi­ri­tua­li­tet og Kir­kens mang­fol­di­ge pas­to­ra­le arbeid i Nor­ge og den katols­ke kir­ken i Nor­ge.

Det­te er en fri­vil­lig tros­un­der­vis­ning for etter­ut­dan­ning og en mulig­het for at Tro­en kan vokse i hver og en av oss som Guds barn.

Med det­te øns­ker jeg dere alle sam­men hjer­te­lig vel­kom­men til «Tro­ens Mys­te­ri­um».

Påmel­ding innen: man­dag 19. sep­tem­ber 2016 til epost: Oslo-St.Johannes@katolsk.no eller kom til førs­te under­vis­nings­dag.

Opp­start: lør­dag 24. sep­tem­ber kl. 16.00 her i St. Johan­nes menig­het.

Ingen utgif­ter med­føl­ger.

Ansvar for under­vis­nin­gen: p. Phu Nguy­en, sogne­prest.

Tros­for­dyp­ning for de som har mot­tatt kon­fir­ma­sjon
UKE DATO / DAG BESKRIVELSE Tids­punkt Merk­nad
38 24.sept, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
42 22.okt, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
45 12.nov, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
47 26.nov, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
50 15.des, tors­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.18.30 – 20.00 St. Mat­teus
3 21.jan, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
4 28.jan, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
12 25.mars, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
16 22.april, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
20 20.mai, lør­dag Tros­for­dyp­nings­un­der­vis­ning (avslut­ning) Kl.16.00 – 18.00 St. Mat­teus
Share