Vi forventer ingenting”

Vi for­ven­ter ingen­ting av menig­he­ten” sier p. Phu til de frem­møte på for­vent­nings­møte 30.mai 2013. Med det­te for­svant alt for­vent­nings­pres­set for de frem­møte. Del­ta­kel­se var god til tross for at det var på en tors­dag.

Både p. Phu og p. Haa­var var til­ste­de.
Det var en aktiv for­sam­ling og man­ge gode inn­spill kom inn som:

 • Familiemesse/Barnemesse
 • Kirke­bi­drag
 • En Sankt Johan­nes dag med inter­na­sjo­na­le inn­slag
 • Frem­leie av menig­hets­lo­ka­let til arran­ge­ment.
 • Nasjo­na­le inn­slag i blog­gen
 • Trans­port til og fra kir­ken

I til­legg fas­te inn­spill i pro­gram­met :

 •  Fri­vil­lig­het til å hol­de menig­he­ten igang (Lektorer,kirkerverter, kommunionutdelere,arrangement komite,Kor,Vaskehjelp, kirke­kaf­fe, tel­le kol­lek­ter osv.)
 • Barn og ung­doms­ar­beid. Det­te ledes av p. Haa­var i sam­ar­beid med St. Olav Ung­doms­lag (SOUL)
 • Mini­strant­ar­beid
 • Kate­kese­un­der­vis­ning
 • Etab­le­ring av menig­hets­råd
 • Beta­len­de stil­lin­ger (Sekretær,Koordinator (bar­ne og ungdomsarbeider,Sakristan,Organist)
 • Frem­ti­di­ge pla­ner (Kirkebenker,Liturgiske utstyr, Avtale­giro)
 • Cari­tas-grup­pen

Det opp­ford­res til både å være del­ta­ken­de i menig­hets­ar­bei­det men også som støt­ten­de til dem som del­tar spe­si­elt barn og unge slik at de mel­der seg i mini­strant­lag eller i ung­doms­la­get. Inter­es­sen er stor for de uli­ke “pos­te­ne” i menig­he­ten og man­ge har alle­re­de har meldt sin inter­es­se.

Det­te er gle­de­lig for alle og vi er dere alle takk­nem­li­ge!

Share