Vi ønsker Peder Varkøy velkommen

Peder Varkøy

peder varkøyVi øns­ker Peder Vark­øy vel­kom­men til oss som sted­for­tre­der for Anna mens hun har perm­i­sjon. Peder tar opp stil­lin­gen som orga­nist og kor­le­der i 50% stil­ling f.o.m. 1. sep­tem­ber.

Litt om Peder:
Peder Vark­øy (26 år) er født og opp­vokst i Løren­skog, men bor på Major­stu­en i Oslo. Han har kan­tor­ut­dan­nel­sen i kirke­mu­sikk fra Nor­ges musikk­høg­sko­le, og full­fø­rer for tiden en mas­ter i anvendt musikk­teori — der han skri­ver om moder­ne orge­lim­p­ro­vi­sa­sjon i katolsk litur­gi — samt videre­ut­dan­nin­gen prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning (PPU) ved sam­me skole.Ved siden av stu­die­ne har Peder job­bet som fri­lans orga­nist, pia­nist, key­boar­dist, kapell­mes­ter og arran­gør ved diver­se anled­nin­ger. Spe­si­elt har han job­bet mye innen­for tea­ter­ver­de­nen, både ved pro­duk­sjo­ner på Tea­ter­høg­sko­len (Kunst­høg­sko­len i Oslo) samt fle­re and­re ste­der (som Kruttårn­teat­ret i Sta­vern og Som­mer­tea­te­ret i Frog­ner­par­ken). De sis­te åre­ne har han også vært pia­nist i to av St. Olav dom­kir­kes bar­ne- og ung­doms­kor.

Share