Vi trenger en Menighetssekretær

St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het tren­ger en menig­hets­sek­re­tær på 60–80% stil­ling med mulig­het for full­tids­stil­ling. Kon­takt sogne­prest for nær­me­re infor­ma­sjon angå­en­de arbeids­in­struks.

Lønn: etter avta­le.
Søk­nads­frist: innen 23.juni 2013
Søk­nad sen­des til:

St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het
Bredtve­tvei­en 12
0950 Oslo

Søk­nad kan også sen­des elekt­ro­nisk til:
E-post: Oslo-St.Johannes@katolsk.no

Share