Vinnerloddene er…

Vin­ner­ne kan kom­me og hen­te pre­mie­ne sine sam­men med vin­ner­lod­det under kirke­kaf­fen etter høy­mes­sen (18.12). Kom til menig­hets­sa­len hvor Ire­ne vil ven­te på deg. Der­som du ikke kan hen­te den da, stikk inn­om kon­to­ret. Les om pre­mie­ne her

Vinnerloddene er:

1. plass — rosa J 67

2. plass — rosa J 56

3. plass — blå B 01

4. plass — blå J 56

Takk for deres bidrag for årets advents­ak­sjon. Vi kom­mer til­ba­ke med enda fle­re pre­mi­er å gi bort og auk­sjo­ne­re bort. Kom gjer­ne med for­slag til ung­dom­me­ne 🙂 Bed­re lyk­ke nes­te gang!
Share