Wybory do Rady Parafialnej 2014

We wszyst­kich para­fiach die­cezji Oslo trwa­ją przygo­towania do wyboru now­ych rad para­fia­l­nych. Ter­min powoła­nia rad upły­wa 1.lipca 2014.

Dla naszej, 15. mar­ca 2013 roku powstałej para­fii powoła­nie Rady jest kolej­nym waż­nym etapem rozwo­ju. Pro­si­my bard­zo para­fi­an o gorące wspar­cie mod­li­tew­ne tego przeds­ięw­zięcia. Jed­nocześ­nie wzy­wa­my wszyst­kich do zaan­gażowania się w wybory bądź to pop­rzez zgłosze­nie kandydata/kandydatów lub zapro­po­nowanie sie­bie jako kan­dy­data do Rady.

W skład komi­te­tu wybor­czego wcho­d­zą: Juwachim Regi­nold, Cin­dy S.C Cho, Fred­ric­que The­osophe, Joyce Ross Hem­ming­hytt og ekte­pa­ret Ben­ja­min og Ofe­lia Nace­no.

Prawo do kan­dy­dowania do Rady ma:

Para­graf 7, Sta­tu­tu Rad Para­fia­l­nych w die­cezji Oslo mówi, co nas­tę­puje:

Każ­dy para­fi­anin, który ukończył 16 lat i przy­jął już sakra­ment bierz­mo­wania ma prawo gło­sowania w wybora­ch do Rady, lub ma prawo kan­dy­dowania do Rady lub może zostać miano­wany do Rady przez pro­bo­sz­cza para­fii.

Rada powoły­wa­na jest na dwa lata. Nas­tęp­ne wybory odbędą się w 2016 roku. W skład rady wcho­d­zą: księża posłu­gu­jący w para­fii, 4 do 10 człon­ków wybiera­nych przez para­fi­an, 1 do 3 człon­ków powoły­wa­nych przez pro­bo­sz­cza (para­graf 4).

Rada naszej para­fii p.w. św. Jana skła­dać się będ­zie z 9 człon­ków z wyboru i 2 miano­wanych.

Rada Para­fia­l­na « wier­ni wraz z tymi, którzy z urzę­du uczest­niczą w tro­sce dusz­pas­ter­skiej o para­fię i poma­ga­ją w działal­ności pas­ter­skiej » ( Kodeks Pra­wa Kano­nicznego 536 §1; KPK, księ­ga I roz­d­ział V 511–514 i 528–529).

Podkreśla­my, że człon­kowie Rady będąc reprez­en­ta­cją wszyst­kich para­fi­an są grupą powołaną do ana­lizy i jak najlepszej konk­retnej rea­lizacji potrzeb para­fii dla jej jak opty­mal­nego rozwo­ju.

W nied­zielę, 22.czerwca, w święto Bożego Ciała odbęd­zie się po każdej mszy świętej gło­sowanie do Rady. Kan­dy­daci zostaną przedsta­wie­ni w gazet­ce nied­ziel­nej przy­pa­da­jącej na tyd­zień 24 i 25.

Zgłosze­nia kan­dy­datów do Rady pod adresem: Oslo-St.Johannes@katolsk.no lub bez­pośred­nio do komi­te­tu. Ostat­nim dniem przyj­mo­wania zgłasza­nia jest

sobota, 07.czerwca. Po tym ter­mi­nie zgłosze­nia nie będą już przyj­mo­wane. Komi­tet wybor­czy zwróci się w międ­zy­cza­sie do posz­czegól­nych osób z pro­po­zy­cją nomi­nacji na kan­dy­data do Rady. Nie bądźcie więc zaskoczeni, gdy otrzy­macie powoła­nie.

Wzy­wa­my wszyst­kich do pomo­cy w budowaniu para­fii na większą chwałę Pana i odku­pie­nia dusz naszych. Komi­tet życzy para­fii jak najlepszych wyborów!

Z poz­dro­wie­nia­mi

Komi­tet Wybor­czy

 

Share