Wywiad z P. dr hab. M. Guzewiczem

Pobyt P. dra hab. Mieczysła­wa Guze­wicza w naszej para­fii był czasem spot­kań z narzeczo­ny­mi w ramach katechizacji przed­małżeń­skiej. Dodat­kowo małżon­kowie wysłucha­li kon­fe­ren­cji poświęconej temu, co najważ­niej­sze w życiu małżeń­skim. Przy tej okazji  P. Mar­ta Tom­czyk-Maryon, pra­cu­ją­ca jako die­cezjal­ny dzi­en­ni­karz prze­prowad­ziła wywiad z P. M. Guze­wiczem, który ukazał się na stro­nie www.katolsk.no. Cały wywiad moż­na przeczy­tać kli­ka­jąc w ten link.

Share