Zakończenie projektu Droga Krzyżowa

Z ogrom­ną radością infor­muje­my, że zbiór­ka pie­nięd­zy na powyższy pro­jekt w kwocie 140.000 NOK została zakończo­na. Ponow­nie prag­nie­my z ser­ca podziękować wszyst­kim dar­czyńcom za ofia­ry, wspar­cie i mod­litwę.
Pomi­mo tych wiel­kich osiąg­nięć przed nami dłu­ga dro­ga, aby w peł­ni wypo­sażyć nasz kościół. W naj­b­liższej przyszłości roz­pocz­nie­my rea­lizację now­ych pro­jek­tów. Będ­zie­my bard­zo wdzięcz­ni, jeś­li zechcecie wesprzeć finansowo ich postęp. Wpła­ty pro­si­my kier­ować na kon­to para­fii: 3000.30.11859 (St. Johan­nes, ap & ev. menig­het). Moż­na rów­nież doko­ny­wać wpła­ty pop­rzez Avtale­giro. Wybie­ra­jąc ten rod­zaj wspar­cia otrzy­macie 28% kwo­ty wpła­conej przy rocz­nym roz­licze­niu podat­ku. Dru­ki Avtale­giro wyłożone są w kruchcie kościoła w koszy­cz­ku przy tab­li­cy ogłoszeń. Odnoś­nie inn­ych form wspar­cia pro­si­my o kon­takt z księd­zem lub biurem para­fii.
Pro­jek­ty roz­poczę­te i pla­nowane:
Obraz Ołtarzowy (obraz ten zosta­nie umie­sz­czo­ny w miej­sce gdzie tym­cza­sowo zawie­szo­ny został Krzyż). W tej spra­wie prowad­zi­my roz­mo­wy w die­cezji. Bis­kup chce dopomóc nam w pozy­ska­niu odpowiedniego obra­zu ¨muzeal­nego¨ pocho­d­zącego ze roze­branego euro­pej­skiego kościoła. Rozważa­my rów­nież odno­wie­nie obra­zu przedsta­wia­jącego ¨ Prze­mie­ni­e­nie Jezusa¨.
Przewi­dy­wa­ny koszt:NOK 200.000,-
Nowy Krzyż (Postać Jezusa ok. 1,18m i Krzyż ok. 3m). Wykonuje go dla nas Petter Omtvedt. Krzyż opar­ty jest na wzorze pocho­d­zącym z XVIII wie­ku.
Przewi­dy­wa­ny koszt: NOK 65.000,-
Ołtarze NM Panny i św. Jana Ołtarze budowane są przez sto­larza — artys­tę pro­jek­towanie deta­li oraz malow­anie roz­poczę­te.
Przewi­dy­wa­ny koszt: NOK. 150.000,-
Bal­dachim nad figurą św. Jana w koście­le. Petter Omtvedt rów­nież wykonuje ten pro­jekt. Ponad bal­dachimem umie­sz­czo­ny zosta­nie atry­but Apost­oła — orzeł.
Przewi­dy­wa­ny koszt: NOK 15.000,-
Figu­ra św. Antoniego Padew­skiego. Rzeź­ba zosta­nie wykona­na w tym samym stylu, co pozostałe figury w koście­le przez Pette­ra Omtved­ta.
Przewi­dy­wa­ny koszt: NOK 25.000,-
Figu­ra św. Józe­fa. Podob­nie jak figu­ra św. Antoniego.

Share