Zakup ornatów oraz przedmiotów liturgicznych dla parafii

Z radością infor­muje­my, że zebra­liś­my więcej niż 50.000 kr. na zakup 8 ornatów. Prag­nie­my podziękować wszyst­kim ofiaro­dawcom za wyjąt­kową szczo­drość  i wszel­kie złożone ofia­ry.

Jest to nasz pier­w­szy tak wspa­nia­le zrea­li­zowany wspól­ny pro­jekt! Dziękuje­my za  szero­ki i pozy­ty­w­ny odzew. Dziękuje­my wszyst­kim, nikogo nie wyróż­nia­jąc, ale i o nikim nie zapo­mi­na­jąc! Niech Pan wam bło­gosła­wi!

IMG_0701 IMG_0706 IMG_0699
6 7 8

Z pie­nięd­zy, któ­re otrzy­ma­liś­my w gotówce lub w for­mie prze­lewu na kon­to para­fii zostało zaku­pio­nych 8 ornatów, (po dwa w  tym samym kolorze na każ­dy okres roku litur­gicznego oraz stosow­nych przed­miotów litur­gicz­nych do sprawowania mszy św.). Obec­nie uży­wa­ne przed­mio­ty litur­gicz­ne zostały nam wypoży­czone. Dzięki wspar­ciu para­fi­an mog­liś­my doko­nać niez­będ­nych zakupów.

Podczas uroczystej sumy w nied­zielę, 16.czerwca zostaną pokaza­ne i poświęcone orna­ty i wszyst­kie nowo zaku­pione przed­mio­ty litur­gicz­ne.

Share