Zaproszenie dla wszystkich czteroletnich dzieci naszej parafii!

nb-NO eng  Tiếng việt

Para­fia św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy zap­rasza wszyst­kie czte­ro­let­nie dzieci na.

Mszę św. o godz. 11.00 w nied­zielę 7 grud­nia.

barnebibelPodczas Mszy poświęcone będą Biblie (w języku nor­weskim), któ­re zostaną
roz­da­ne dzieciom. Wygłoszone zosta­nie imię dziecka, któ­re wraz z rod­zi­ca­mi
podejd­zie i otrzy­ma Biblię jako prez­ent od para­fii.
Aby sporząd­zić pełną listę dzieci czte­ro­let­nich, któ­re przyjdą w tym dniu na Mszę
i roz­da­nie Biblii pro­si­my rod­ziców, aby
zgłasza­li swe dzieci pop­rzez e
mail:Oslo-St.Johannes@katolsk.no lub
tele­fo­nicz­nie do biu­ra para­fia­l­nego: 23 68 11 00.
Biblie są gra­tis. Lecz jes­li ktoś życzy sobie
złożyć ofiarę na potrze­by para­fii to będ­zie­my
bard­zo za nią wdzięcz­ni. Moż­na to zro­bić
wrzu­ca­jąc ofia­ry w koper­tach do skar­bon­ki przy
figurze św. Jana, która stoi w przedsion­ku
kościoła lub wpła­ca­jąc bez­pośred­nio na kon­to
para­fia­l­ne: 3000.30.11859.
Sede­cz­nie zap­rasza­my na tę Mszę!

Para­fia św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy
Bredtve­tvei­en 12, 0950 Oslo

Share